Polisy bezpieczeństwa
Polisy bezpieczeństwa

W poprzednim wydaniu LNE opublikowaliśmy pierwszą część raportu o ubezpieczeniach gabinetów kosmetycznych. Oto kolejna odsłona zagadnień związanych m.in. z odpowiedzialnością za wyrządzone szkody.

 

Nieprawidłowo wykonany zabieg kosmetyczny wiąże się z odpowiedzialnością prawną, która może mieć charakter karny i/lub cywilny. Kluczowe znaczenie odgrywają art. 156 i 157 Kodeksu karnego (w przypadku wyrządzenia trwałej lub długotrwałej szkody na organizmie) oraz art. 415 i 471 kodeksu cywilnego; pierwszy – w przypadku odpowiedzialności deliktowej, wynikającej z czynu niedozwolonego; drugi – kontraktowej, związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. Co warto wiedzieć, żeby zminimalizować ryzyko?

 

Delikt, czyli czyn niedozwolony 

Artykuł 415 k.c. mówi jasno: „Każdy, kto swoim zachowaniem wyrządza innej osobie szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Jeśli więc nie posiadamy odpowiedniego doświadczenia, nie przestrzegamy zasad higieny lub instrukcji stosowania określonych narzędzi czy substancji kosmetycznych, co przyczynia się do powstania szkody u klienta, popełniamy czyn niedozwolony (delikt). Szkodą może być: uczulenie, blizna, przebarwienie, utrata włosów lub płytki paznokcia, zakażenie, uszkodzenie ciała. 

Ustalenie, że szkoda powstała w związku z wykonywanym zabiegiem, obliguje do jej naprawienia. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego naprawienie szkody obejmuje wynikłe z tego powodu koszty. 

Odszkodowanie ma na celu przywrócenie majątku danej osoby do stanu sprzed naruszenia, dlatego jego kwota powinna odpowiadać kosztom zabiegu, który przywraca stan poprzedni. Jeśli szkody nie da się naprawić, kwota odszkodowania odpowiada szkodzie majątkowej powstałej po stronie klienta, np. pokryciu kosztów leczenia, dostosowania mieszkania. 

Uwaga! Odpowiedzialności deliktowej nie rodzą zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, np. awaria sprzętu podczas wykonywania zabiegu. 

 

Umowa, czyli zobowiązanie 

Artykuł 471 k.c. nie pozostawia wątpliwości: „Usługodawca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które usługodawca odpowiedzialności nie ponosi”. 

W branży beauty umowa o wykonanie danego zabiegu zawierana jest najczęściej w formie ustnej (przepisy prawa nie wymagają formy pisemnej) z chwilą rozpoczęcia wykonywania zabiegu w umówionym terminie. O tym, czy będzie to umowa starannego działania, czy o osiągnięcie określonego rezultatu, decyduje rodzaj zabiegu i jego skutek. Usługa, na którą decyduje się klient, powinna być zrealizowana zgodnie z opisem przedstawionym w ulotce informacyjnej lub ustnie przez osobę wykonującą zabieg. Jeśli obowiązek starannego działania lub osiągnięcia określonego rezultatu zostanie naruszony, klient może wystąpić o odszkodowanie.

Uwaga! Co do zasady, w przypadku zabiegów odmładzających czy maseczek kosmetyczka nie ponosi odpowiedzialności za osiągnięcie określonego efektu estetycznego, gdyż nie jest on gwarantowany w umowie. Ponosi natomiast odpowiedzialność za podejmowanie starannego działania. W przypadku takich zabiegów, jak depilacja, manikiur czy pedikiur osiągnięcie konkretnego efektu stanowi część umowy. 

 

Odpowiedzialność za sprzedany produkt 

Jeśli prowadzimy w salonie sprzedaż kosmetyków lub akcesoriów, również wiąże się z tym odpowiedzialność wobec kupującego. Jeśli produkt jest niezgodny z umową (np. przeterminowany, uszkodzony lub ma wady), kupujący ma prawo domagać się przywrócenia produktu do stanu zgodnego z umową lub wymiany na nowy, a gdy nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy i otrzymać zwrot pieniędzy. 

To tylko fragment
Chcesz wiedzieć więcej?
Zaprenumeruj lub wykup dostępONLINE

LNE kupisz również w Empiku i salonach prasowych
SPRAWDŹ