LNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LNE.PL

 wersja z 2021-03-24 12:31

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy www.lne.pl zwany dalej „Sklepem Internetowym” jest "Beauty In spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Press" spółka komandytowa z siedzibą w 91-493 Łódź, ul. Jasińskiego 26A, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr 373920, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7252037897, numer statystyczny REGON 101014917. Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: redakcja@lne.pl, pod numerem telefonu 426616330/31.
 3. Pojęcie „Punkt Odbioru Towarów” użyte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem” oznacza miejsce, w którym kupujący ma możliwość dokładnego sprawdzenia stanu zamówionego towaru. Wykaz Punktów Odbioru Towarów: LNE & spa, ul. Jasińskiego 26A, 91-493 Łódź.

 

II. PROCEDURA ZAWIERANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.
 2. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Złożona oferta wiąże kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 3. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane stron umowy, główne cechy zamówionego towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 4. Sklep Internetowy zapewnia kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania, aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez kupującego, kupujący powinien zawiadomić Sklep Internetowy o zauważonych rozbieżnościach. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle kupującemu skorygowaną treść umowy sprzedaży.
 5. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 6. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana – poprzez wykonanie kopii zapasowej i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia. Faktura dostępna jest w zakładce „moje zamówienia” po zalogowaniu się na konto użytkownika.

 

III. SPOSÓB I TERMINY ZAPŁATY, CENY, ROZLICZENIA

 1. Ceny towarów umieszczone na witrynie Sklepu Internetowego są cenami brutto i zawierają cło, podatki – w tym podatek VAT - oraz Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO).
 2. Sklep Internetowy zapewnia kupującym następujące sposoby zapłaty:
  • płatność przelewem elektronicznym - forma płatności obsługiwana przez Dotpay;
  • płatność przelewem elektronicznym - tradycyjny przelew bankowy na konto sklepu.
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

 

IV. KOSZTY, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY

 1. W Sklepie Internetowym dostawa realizowana jest poprzez:
  • Dodatkowo płatną przesyłkę kurierską za pośrednictwem firmy DPD Polska Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Mineralnej 15, 02-274 Warszawa. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa kupujący. Pierwsza próba doręczenia Przesyłki podejmowana jest pierwszego dnia roboczego po dniu nadania Przesyłki, z zastrzeżeniem, iż zamówienie towaru nastąpi do godziny 12 (terminem przewidywanym). Przewoźnik gwarantuje, że podejmie pierwszą próbę doręczenia przesyłki Odbiorcy nie później niż w drugim dniu roboczym po dniu nadania. Przewoźnik doręcza przesyłki tylko od poniedziałku do piątku - za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8-16. Kurier ma obowiązek dostarczyć zakupiony towar ważący do 31,5 kg do drzwi odbiorcy. W przypadku towaru o wadze powyżej 31,5 kg Odbiorca zobowiązany jest pomóc Kurierowi przy jego rozładunku;
  • Darmową przesyłkę marketingową za pośrednictwem Poczty Polskiej. Orientacyjny czas dostawy to 3-4 dni robocze.
 2. Dostawa zamówień złożonych online realizowana jest jedynie na obszarze Polski z wyjątkiem zamówień na prenumeratę zagraniczną. Dostępne opcje dostawy: usługa wysyłki krajowej koszt 12 zł brutto, realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej; usługa wysyłki zagranicznej koszt 75 zł brutto, realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej; usługa wysyłki zagranicznej, koszt 60 zł brutto realizowana za pośrednictwem poczty polskiej są widoczne podczas procesu zamawiania towaru na witrynie Sklepu Internetowego.
 3. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności – jako uprawniony – zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
 4. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

 

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU

 1. Kupujący-konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący-konsument musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sklepu Internetowego lub pocztą elektroniczną na adres redakcja@lne.pl). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby kupujący-konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep Internetowy zwraca kupującemu-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy kupującego wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Wskazanie rachunku bankowego jest konieczne w celu otrzymania zwrotu środków. W każdym przypadku kupujący-konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Kupujący-konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzeczna adres Sklepu Internetowego tj. LNE & spa, ul. Jasińskiego 26A, 91-493 Łódź niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli kupujący-konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Zgodnie z treścią art.  38 pkt. 10  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

VI. REKLAMACJE

 1. Kupujący mogą składać reklamacje dotyczące zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: redakcja@lne.pl.
 3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu Internetowe go dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi Internetowemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 

 

VII. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Sklep Internetowy jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad i jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sklepu Internetowego jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub dystrybutora. O ile na dany towar została udzielona gwarancja, jej treść i warunki zostały umieszczone przy tym towarze na witrynie Sklepu Internetowego.
 4. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej. Fakturydostępne są w zakładce „moje zamówienia” po zalogowaniu się na konto użytkownika.
 5. Sklep Internetowy ma prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych oraz wyprzedażach przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływu do Sklepu Internetowego, aż do wyczerpania zapasów objętych daną akcją promocyjną lub wyprzedażą. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w Sklepie Internetowym nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

 

IX. ZASADY PRZETWARZANIADANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach lne.pl jest "Beauty In spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Press" spółka komandytowa z siedzibą w 91-493 Łódź, ul. Jasińskiego 26A, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr 373920, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7252037897, numer statystyczny REGON 101014917, zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie sprzedawcą.
 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora:rodo@lne.pl
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu określonym w pkt 3, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem;
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Dane osobowe kupującego będą przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez kupującego adres, stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.
 5. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sklep Internetowy dane osobowe, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wyżej wymienionych uprawnień można wysłać stosowną wiadomość  e-mail na adres: rodo@lne.pl

 8. Administrator przekazuje dane osobowe Kupujących, dokonujących płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą spółce Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000700791. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania przez Dotpay Sp. z o.o. procesu płatności, która w zakresie tych danych staje się ich administratorem. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe będą udostępniane firmom logistycznym, operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.

 

 1. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, ani nie będą przekazywane do Państw trzecich.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

X. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.sklep.lne.pl jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są następujące:
  • zawieranie umów sprzedaży on-line –w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy;
  • ·newsletter –zapisanie się do listy obiorców jest dobrowolne.
 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:
  • połączenie z siecią Internet;
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów hipertekstowych (HTML);
  • adres poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.
 6. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określone zostały w pkt II Regulaminu.
 7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Sklep Internetowy niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną:
  • Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy,
  • Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: redakcja@lne.pl lub wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy.
  • Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
  • Sklep Internetowy dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
  • O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep Internetowy zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 9. Sklep Internetowy informuje, że wprowadza następując e-dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
 • Cookies-są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym kupującego (tj. na urządzeniu końcowym, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację kupującego w razie ponownego połączenia z kupującego z urządzenia końcowego, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego kupującego (tzw. personalizacja),w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez kupujących oraz w celach marketingowych. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce kupującego.
 • Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na witrynie internetowej http://lne.pl/a/regulamin znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.
 2. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 4. Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie prawno-autorskiej.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny, a jeżeli kupującym nie jest konsument –sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego.