redakcja@lne.pl +48 42 661 63 30 (31)

Regulamin konkursu

„LNE ❤ Revitalash. Kup karnet  na 33. Kongres LNE i wygraj jedną z 300 kultowych odżywek do rzęs Revitalash!”

organizowanego przez Beauty In Sp. z o.o. Press Sp.k.

 

1. Organizator

 1. Organizatorem konkursu: LNE Kup karnet  na 33. Kongres LNE i wygraj jedną z 300 kultowych odżywek do rzęs Revitalash!” zwanego dalej „Konkursem” jest Beauty In Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Press Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 75E/19, 90-132 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000373920, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 725-203-78-97, numer statystyczny REGON: 101014917, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem utworzonego w serwisie społecznościowym Facebook profilu wydarzenia: „ Międzynarodowy Kongres i Targi Kosmetologiczne LNE” dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/events/961155340630798/, zwanego dalej „Wydarzeniem”.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.

2. Okres trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się w dniu 29 lutego 2016 roku i trwa do dnia 11 kwietnia 2016 roku.


3. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, za wyjątkiem pracowników i przedstawicieli Organizatora, członków ich najbliższej rodziny oraz innych osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, zwanych dalej „Uczestnikami”.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które wykupiły karnet na 33. Międzynarodowy Kongres i Targi Kosmetologiczne LNE (zwany dalej: „Kongresem”), który odbędzie się w dniach w 16-17 kwietnia 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO w Krakowie (ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków), organizowany przez Organizatora Konkursu.
 3. W każdy poniedziałek w okresie trwania Konkursu w serwisie społecznościowym Facebook w utworzonym profilu Wydarzenia Organizator Konkursu będzie zadawał Uczestnikom pytanie konkursowe związane z w/w wydarzeniem.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie (oprócz zakupu karnetu na 33. Kongres LNE) jest udzielenie przez Uczestnika odpowiedzi na zadane przez Organizatora pytanie konkursowe w komentarzu do niego. Polubienie konkursowego posta oraz udostępnienie informacji o Konkursie na swojej tablicy w serwisie społecznościowym Facebook.
 5. Odpowiedzi na pytania konkursowe z danego poniedziałku Uczestnicy mogą udzielać do północy w najbliższą niedzielę przypadającą po w/w poniedziałku.
 6. Wyboru laureatów Konkursu z każdego tygodnia okresu trwania Konkursu dokona jury konkursowe, w skład którego wchodzą pracownicy redakcji czasopisma LNE, którzy spośród wszystkich udzielonych odpowiedzi wybiorą w każdym tygodniu okresu trwania Konkursu 40 najciekawszych i nagrodzą je nagrodami rzeczowymi szczegółowo opisanymi w 4 Regulaminu.
 7. W każdy poniedziałek następujący po poniedziałku, w którym Organizator zadał pytanie konkursowe, Organizator będzie publikował listę laureatów Konkursu z poprzedniego tygodnia na profilu Wydarzenia, na co wszyscy Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.

4. Nagrody

 1. Nagrodami przyznawanymi przez Organizatora laureatom Konkursu są nagrody rzeczowe w postaci odżywek Revitalash Advanced o poj. 1,2 ml w łącznej liczbie 300 sztuk, po 40 sztuk w każdym tygodniu okresu trwania Konkursu.
 2. Jeden Uczestnik może otrzymać, tylko jedną nagrodę rzeczową, niezależnie od liczby udzielonych odpowiedzi na pytania konkursowe.
 3. Za przyznane nagrody rzeczowe laureatowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
 4. Odbiór nagród przez laureatów będzie możliwy w recepcji Kongresu w dniach 16-17 kwietnia 2016 roku. W przypadku braku odbioru nagród przez laureatów w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, prawo do odbioru nagrody wygasa.

5. Sposób zapewnienia prawidłowości Konkursu

 1. Nadzór nad prawidłową organizacją oraz przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą składać pisemnie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do wniesienia reklamacji. Reklamacje wniesione po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Organizator pozostawi bez rozpoznania. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje wniesione z zachowaniem wyznaczonego terminu bez zbędnej zwłoki.
 3. Organizator będzie dyskwalifikował i usuwał z profilu Wydarzenia odpowiedzi na pytania konkursowe, które: nie są związane z Konkursem, albo zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne lub sprzeczne z prawem.

6. Prawa i obowiązki Uczestników

 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać postanowień Regulaminu Konkursu.
 2. Konsekwencją naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu jest wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie oraz utrata prawa do przyznanej nagrody.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

7. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator, zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych Uczestników, w odniesieniu do których Organizator nie dysponuje zgodą, o której mowa w § 8 ust. 1 oraz tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  1. prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Konkursu,
  2. prowadzą bezprawne działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.
 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jak również zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o niższej wartości, iż pierwotnie przyrzeczona.

8. Dane osobowe Uczestników Konkursu

 1. Uczestnicy poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie w sposób określony w § 3 ust. 4 wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności na podanie do publicznej wiadomości na profilu Wydarzenia ich imienia, nazwiska i internetowego pseudonimu w przypadku przyznania im statusu laureatów Konkursu. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest dobrowolne, jednakże brak w/w zgody, w tym jej cofnięcie zgody powoduje automatyczne wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie i odbiór nagrody. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do ich danych osobowych, żądania ich poprawienia i zaprzestania przetwarzania.
 2. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestników Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.

9. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej Organizatora – lne.pl oraz na profilu Wydarzenia. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 3. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym powiadomi Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany nie będą jednak naruszać praw nabytych Uczestników.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.