redakcja@lne.pl +48 42 661 63 30 (31)

Regulamin Collegium Cosmeticum VI edycja

REGULAMIN VI EDYCJI COLLEGIUM COSMETICUM

Załącznik 1. Program VI Edycji Collegium Cosmeticum
Załącznik 2. Wzór formularza zgłoszeniowego

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem VI Edycji Collegium Cosmeticum oraz zjazdów w ramach VI Edycji Collegium Cosmeticum jest Beauty In Sp. z o.o. Press sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 75e/19, wydawca czasopisma LNE Les Nouvelles Esthetiques, zwany dalej: „Organizatorem”.
 2. Collegium Cosmeticum to intensywne studium szkoleniowe skierowane do profesjonalistów z branży kosmetycznej – osób prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową w zakresie usług kosmetycznych, którego program określa Załącznik nr 1 do Regulaminu (zwany dalej: „Programem”).
 3. O przyjęcie do Collegium Cosmeticum może się ubiegać osoba, mająca wykształcenie w zakresie kosmetyki/kosmetologii i posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (wymagane jest złożenie oświadczenia lub zaświadczenia od pracodawcy).
 4. Zagadnienia związane z uczestnictwem w zjazdach odbywających się w ramach
  VI Edycji Collegium Cosmeticum, ich organizacji oraz rezygnacji z uczestnictwa w nich zawarte są w Regulaminie oraz umieszczone na stronie internetowej www.lne.pl.
 5. Uczestnikami VI Edycji Collegium Cosmeticum mogą być obywatele polscy i cudzoziemcy.
 6. Udział w VI Edycji Collegium Cosmeticum jest odpłatny. Wysokość opłat określa sporządzony wedle wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, wypełniony w miejscach wykropkowanych i podpisany przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy (zwany dalej: „Formularzem zgłoszeniowym”).
 7. Osoba spełniająca wymagania określone w ust. 2, 3 i 5 powyżej (zwana dalej: „Uczestnikiem”), poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, w zakresie niezbędnym dla potrzeb przeprowadzenia zajęć w ramach VI Edycji Collegium Cosmeticum oraz komunikacji między Organizatorem a Uczestnikiem (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
 8. Po zaakceptowaniu przez Uczestnika oferty Organizatora w zakresie udziału
  w VI Edycji Collegium Cosmeticum poprzez dostarczenie Organizatorowi wypełnionego przez Uczestnika Formularza zgłoszeniowego, w ramach którego Uczestnik potwierdza fakt zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu (zwanej dalej: „Ofertą”), oraz po otrzymaniu przez Uczestnika od Organizatora potwierdzenia, o którym mowa w pkt IV ust. 3 Regulaminu dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem (zwanej dalej: „Umową”), na warunkach określonych w Umowie oraz w Regulaminie.

II. Prawa i obowiązki uczestników zjazdów

 1. Uczestnik ma prawo do:
  a) korzystania z materiałów edukacyjnych otrzymanych od Organizatora w toku VI Edycji Collegium Cosmeticum,
  b) oceniania zajęć VI Edycji Collegium Cosmeticum (zwanych dalej: „Zajęciami”) w formie ankiet, przeprowadzonych przez Organizatora,
  c) zgłaszania skarg i wniosków dotyczących toku VI Edycji Collegium Cosmeticum.
 2. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Zajęciach przewidzianych w Programie VI Edycji Collegium Cosmeticum oraz do uzyskania w terminie zaliczenia z prowadzonych w jego ramach Zajęć.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach zarejestrowanych w toku VI Edycji Collegium Cosmeticum do celów reklamowych Collegium Cosmeticum oraz do promocji pozostałej działalności edukacyjnej Organizatora.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat za Zajęcia, określonych w Formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt I ust. 6 Regulaminu.
 6. Z uwagi na praktyczny charakter niektórych Zajęć Uczestnik powinien zaopatrzyć się w fartuch kosmetyczny i wykorzystywać go w czasie Zajęć wymienionych w Programie stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

III. Prawa i obowiązki organizatora

 1. Organizator umożliwia Uczestnikowi wzięcie udziału w Zajęciach w ramach VI Edycji Collegium Cosmeticum.
 2. Organizator zobowiązuje się czuwać nad tym, by Zajęcia prowadzone były z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawartą Umową.
 3. Organizator zapewnia warunki techniczne do przeprowadzenia Zajęć – salę wykładową i niezbędny sprzęt.
 4. Organizator zapewnia posiadających wiedzę i doświadczenie wykładowców, prowadzących Zajęcia w ramach zjazdów wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym (zwanych dalej: „Zjazdami”).
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość fotografowania i filmowania przebiegu VI Edycji Collegium Cosmeticum, w tym jego Uczestników oraz nieodpłatnego wykorzystania wyżej wymienionych materiałów do późniejszego promowania Collegium Cosmeticum.
 6. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie przez Uczestnika i rozpowszechnianie zarejestrowanych podczas Zajęć materiałów, w jakiejkolwiek formie, ani w całości, ani we fragmentach.
 7. Organizator oświadcza, że treści przekazane na Zajęciach odbywających się w ramach VI Edycji Collegium Cosmeticum, mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Zajęć w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 8. W dniu Zajęć Organizator zapewnia Uczestnikom przerwę kawową.

IV. Warunki uczestnictwa w zjazdach

 1. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach odbywających się w ramach Zjazdów jest wypełnienie, podpisanie i dostarczenie Organizatorowi Formularza zgłoszeniowego zgodnie z pkt I ust. 6 Regulaminu oraz uiszczenie opłaty wskazanej w w/w Formularzu zgłoszeniowym w pełnej wysokości.
 2. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Organizatora: Beauty In Press, ul. Narutowicza 75E lok. 19, 90-132 Łódź.
 3. Zakwalifikowanie do udziału VI Edycji Collegium Cosmeticum, w tym odbywających się w jego ramach Zjazdach, zostanie potwierdzone Uczestnikowi przez Organizatora drogą mailową z wykorzystaniem danych wskazanych przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym.

V. Opłaty i warunki płatności

 1. Opłata za udział w VI Edycji Collegium Cosmeticum jest podana w Formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt I ust. 6 Regulaminu i jest płatna w trzech ratach. Należy jej dokonać na rachunek bankowy Organizatora o numerze: 17 1910 1048 2783 8015 1216 0001.
 2. Terminy wpłat i wysokość poszczególnych rat są podane w Formularzu zgłoszeniowym.
 3. Brak terminowej wpłaty którejkolwiek z rat powoduje automatyczne rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym z dniem następującym po dniu upływu terminu płatności tej raty, bez konieczności składania przez Organizatora względem Uczestnika odrębnego oświadczenia w w/w zakresie, przy czym w razie automatycznego rozwiązania Umowy wpłata żadnej raty na poczet żadnej opłaty nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy w sposób określony w ust. 3 powyżej lub pkt VI ust. 2 poniżej Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w Zajęciach odbywających się w ramach Zjazdów oraz zostaje skreślony z listy Uczestników.

VI. Rozwiązanie Umowy

 1. Do rozwiązania Umowy może dojść w sposób określony w pkt V ust. 4 powyżej lub w sposób, o którym mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Uczestnik jest uprawniony do złożenia względem Organizatora po zawarciu Umowy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie później niż na 50 dni przed rozpoczęciem pierwszego Zjazdu w ramach VI Edycji Collegium Cosmeticum (decyduje data wpływu oświadczenia do Organizatora). Wówczas wpłata I raty na poczet opłaty z rabatem lub opłaty regularnej stanowi odstępne i nie podlega zwrotowi, natomiast wpłaty pozostałych rat na poczet opłaty z rabatem lub opłaty regularnej podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Uczestnika, z którego wpłaty zostały uiszczone w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rozwiązaniu Umowy, o ile wpłaty te zostały uprzednio dokonane. Uczestnik nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy później niż na 50 dni przed rozpoczęciem pierwszego Zjazdu w ramach VI Edycji Collegium Cosmeticum (decyduje data wpływu oświadczenia do Organizatora). Oświadczenia złożone wobec Organizatora po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pozbawione są skutków prawnych i jako takie nie uprawniają Uczestnika do otrzymania zwrotu jakichkolwiek rat uiszczonych na poczet opłaty z rabatem lub opłaty regularnej.

VII. Zmiany terminów Zjazdów

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Programie, o których poinformuje Uczestnika telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem Zjazdu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zjazdu – telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Informacja o odwołaniu zostanie podana Uczestnikom co najmniej 7 dni przed planowanym terminem Zjazdu.
 3. W przypadku odwołania Zjazdu zostanie wyznaczony nowy termin, w którym odbędą się zaplanowane Zajęcia. O nowym terminie Organizator poinformuje Uczestników bezzwłocznie po jego ustaleniu, nie później jednak niż na 7 dni przed planowanym Zjazdem, telefonicznie lub drogą mailową.

VIII. Zaliczenie zajęć

 1. Harmonogram Zajęć i zaliczeń ustala Organizator.
 2. Program stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Terminy zaliczeń będą na bieżąco podawane podczas Zajęć.

IX. Certyfikaty

 1. Uczestnicy VI Edycji Collegium Cosmeticum otrzymują certyfikat ukończenia kursu oraz tytuł EKSPERT ZDROWIA I URODY.
 2. Otrzymanie certyfikatu uwarunkowane jest obecnością na Zajęciach podczas co najmniej czterech Zjazdów oraz uzyskaniem zaliczenia z testów sprawdzających zdobytą wiedzę.

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie www.lne.pl.