redakcja@lne.pl +48 42 661 63 30 (31)

Regulamin Collegium Cosmeticum

REGULAMIN V EDYCJI COLLEGIUM COSMETICUM

Załącznik 1. Program V Edycji Collegium Cosmeticum
Załącznik 2. Wzór formularza zgłoszeniowego

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem V Edycji Collegium Cosmeticum oraz zjazdów w ramach V Edycji Collegium Cosmeticum jest Beauty In Sp. z o.o. Press sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 75e/19, wydawca czasopisma LNE Les Nouvelles Esthetiques, zwany dalej: „Organizatorem”.
 2. Collegium Cosmeticum to intensywne studium szkoleniowe skierowane do profesjonalistów z branży kosmetycznej – osób prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową w zakresie usług kosmetycznych, którego program określa Załącznik nr 1 do Regulaminu (zwany dalej: „Programem”).
 3. O przyjęcie do Collegium Cosmeticum może się ubiegać osoba, mająca wykształcenie w zakresie kosmetyki/kosmetologii i posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (wymagane jest złożenie oświadczenia lub zaświadczenia od pracodawcy).
 4. Zagadnienia związane z uczestnictwem w zjazdach odbywających się w ramach V Edycji Collegium Cosmeticum, ich organizacji oraz rezygnacji z uczestnictwa w nich zawarte są w Regulaminie oraz umieszczone na stronie internetowej www.lne.pl.
 5. Uczestnikami V Edycji Collegium Cosmeticum mogą być obywatele polscy i cudzoziemcy.
 6. Udział w V Edycji Collegium Cosmeticum jest odpłatny. Wysokość opłat określa sporządzony wedle wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, wypełniony w miejscach wykropkowanych i podpisany przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy (zwany dalej: „Formularzem zgłoszeniowym”).
 7. Osoba spełniająca wymagania określone w ust. 2, 3 i 5 powyżej (zwana dalej: „Uczestnikiem”), poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, w zakresie niezbędnym dla potrzeb przeprowadzenia zajęć w ramach V Edycji Collegium Cosmeticum oraz komunikacji między Organizatorem a Uczestnikiem (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

II. Prawa i obowiązki uczestników zjazdów

 1. Uczestnik zajęć ma prawo do:
  a. korzystania z materiałów edukacyjnych otrzymanych od Organizatora w toku V Edycji Collegium Cosmeticum,
  b. oceniania zajęć V Edycji Collegium Cosmeticum (zwanych dalej: „Zajęciami”) w formie ankiet, przeprowadzonych przez Organizatora,
  c. zgłaszania skarg i wniosków dotyczących toku V Edycji Collegium Cosmeticum.
 2. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Zajęciach przewidzianych w Programie V Edycji Collegium Cosmeticum oraz do uzyskania w terminie zaliczenia z prowadzonych w jego ramach Zajęć.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach zarejestrowanych w toku V Edycji Collegium Cosmeticum do celów reklamowych Collegium Cosmeticum oraz promocji pozostałej działalności edukacyjnej Organizatora.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat za Zajęcia, określonych w Formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt I ust. 6 Regulaminu.
 6. Z uwagi na praktyczny charakter niektórych Zajęć Uczestnik powinien zaopatrzyć się w fartuch kosmetyczny i wykorzystywać go w czasie Zajęć wymienionych w Programie stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

III. Prawa i obowiązki organizatora

 1. Organizator umożliwia Uczestnikowi wzięcie udziału w Zajęciach w ramach V Edycji Collegium Cosmeticum.
 2. Organizator zobowiązuje się czuwać nad tym, by Zajęcia prowadzone były z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawartą Umową.
 3. Organizator zapewnia warunki techniczne do przeprowadzenia Zajęć – salę wykładową i niezbędny sprzęt.
 4. Organizator zapewnia posiadających wiedzę i doświadczenie wykładowców, prowadzących Zajęcia w ramach zjazdów wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym (zwanych dalej: „Zjazdami”).
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość fotografowania i filmowania przebiegu V Edycji Collegium Cosmeticum, w tym jego Uczestników oraz nieodpłatnego wykorzystania wyżej wymienionych materiałów do późniejszego promowania Collegium Cosmeticum.
 6. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie przez Uczestnika i rozpowszechnianie zarejestrowanych podczas Zajęć materiałów, w jakiejkolwiek formie, ani w całości, ani we fragmentach.
 7. Organizator oświadcza, że treści przekazane na Zajęciach odbywających się w ramach V Edycji Collegium Cosmeticum, mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Zajęć w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 8. W dniu Zajęć Organizator zapewnia Uczestnikom przerwę kawową.

IV. Warunki uczestnictwa w zjazdach

 1. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach odbywających się w ramach Zjazdów jest wypełnienie, podpisanie i dostarczenie Organizatorowi Formularza zgłoszeniowego zgodnie z pkt I ust. 6 Regulaminu oraz uiszczenie opłaty wskazanej w w/w Formularzu zgłoszeniowym w pełnej wysokości.
 2. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Organizatora: Beauty In Press, ul. Narutowicza 75E lok. 19, 90-132 Łódź.
 3. Zakwalifikowanie do udziału V Edycji Collegium Cosmeticum, w tym odbywających się w jego ramach Zjazdach, zostanie potwierdzone Uczestnikowi przez Organizatora drogą mailową z wykorzystaniem danych wskazanych przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym.

V. Opłaty i warunki płatności

 1. Opłata za udział w V Edycji Collegium Cosmeticum jest podana w Formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt I ust. 6 Regulaminu i jest płatna w trzech ratach. Należy jej dokonać na rachunek bankowy Organizatora o numerze: 17 1910 1048 2783 8015 1216 0001.
 2. Terminy wpłat i wysokość poszczególnych rat są podane w Formularzu zgłoszeniowym.
 3. Brak terminowej wpłaty którejkolwiek z rat powoduje automatyczne rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym z dniem następującym po dniu upływu terminu płatności tej raty, bez konieczności składania przez Organizatora względem Uczestnika odrębnego oświadczenia w w/w zakresie, przy czym w razie automatycznego rozwiązania Umowy wpłata żadnej raty na poczet żadnej opłaty nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy w sposób określony w ust. 3 powyżej lub pkt VI ust. 2 poniżej Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w Zajęciach odbywających się w ramach Zjazdów oraz zostaje skreślony z listy Uczestników.

VI. Rozwiązanie Umowy

 1. Do rozwiązania Umowy może dojść w sposób określony w pkt V ust. 4 powyżej lub w sposób, o którym mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Uczestnik jest uprawniony do złożenia względem Organizatora po zawarciu Umowy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie później niż na 50 dni przed rozpoczęciem pierwszego Zjazdu w ramach V Edycji Collegium Cosmeticum (decyduje data wpływu oświadczenia do Organizatora). Wówczas wpłata I raty na poczet opłaty z rabatem lub opłaty regularnej stanowi odstępne i nie podlega zwrotowi, natomiast wpłaty pozostałych rat na poczet opłaty z rabatem lub opłaty regularnej podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Uczestnika, z którego wpłaty zostały uiszczone w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rozwiązaniu Umowy, o ile wpłaty te zostały uprzednio dokonane. Uczestnik nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy później niż na 50 dni przed rozpoczęciem pierwszego Zjazdu w ramach V Edycji Collegium Cosmeticum (decyduje data wpływu oświadczenia do Organizatora). Oświadczenia złożone wobec Organizatora po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pozbawione są skutków prawnych i jako takie nie uprawniają Uczestnika do otrzymania zwrotu jakichkolwiek rat uiszczonych na poczet opłaty z rabatem lub opłaty regularnej.

VII. Zmiany terminów Zjazdów

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Programie, o których poinformuje Uczestnika telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem Zjazdu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zjazdu – telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Informacja o odwołaniu zostanie podana Uczestnikom co najmniej 7 dni przed planowanym terminem Zjazdu.
 3. W przypadku odwołania Zjazdu zostanie wyznaczony nowy termin, w którym odbędą się zaplanowane Zajęcia. O nowym terminie Organizator poinformuje Uczestników bezzwłocznie po jego ustaleniu, nie później jednak niż na 7 dni przed planowanym Zjazdem, telefonicznie lub drogą mailową.

VIII. Zaliczenie zajęć

 1. Harmonogram zajęć i zaliczeń ustala organizator.
 2. Program stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Terminy zaliczeń będą na bieżąco podawane podczas Zajęć.

IX. Certyfikaty

 1. Uczestnicy V Edycji Collegium Cosmeticum otrzymują certyfikat ukończenia kursu oraz tytuł EKSPERT ZDROWIA I URODY.
 2. Otrzymanie certyfikatu uwarunkowane jest obecnością na Zajęciach podczas co najmniej czterech Zjazdów oraz uzyskaniem zaliczenia z testów sprawdzających zdobytą wiedzę.

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie www.lne.pl.